Образование

Ограниченият ум на глупака превръща философията в глупост, науката в суеверие и изкуството в педантизъм. Този триъгълник от грешки се нарича образование. Б. Шоу

Образованието трябва да бъде образование не само на ума, но и на душата

и тялото.

Дълъг, непряк и много често мъчителен процес е прерастването на средното и висшето образование в култура.

Всяко истинско образование се придобива само по пътя на самообразованието.

Образование е – да знаеш къде (в коя книга) ще намериш това, което ти е

нужно.

Образованието е гост, умът — стопанин. Абхазка

Образованието е съкровище, трудът – ключ към него. П. Буаст

И така, ако имаш разум, учи нещо, понеже разум без учение е тяло без дреха или човек без лице, понеже е казано: образованието е лице на разума. Кабус

Образованието е богатство, а неговото прилагане – съвършенство. Арабска

Както плодотворната почва не дава плодове без обработка, така и умът без просвещение остава безплоден. Цицерон

Считай за нещастен този ден или този час, в който не си усвоил нищо ново и

нищо не си прибавил към своето образование. Я. А. Коменски

Оставете в моите ръце за сто години народната просвета и аз ще променя света.

Най-добрият начин да се образоват другите е, като се водят по пътя, по който сами сме минали, за да се образоваме.

Всяко образование трябва да се свежда до получаване на добри нрави. Д. И фонвизин

Образованието за пролетария е същото, което е свободата за роба: свободата

еманципира тялото, образованието — ума. Е. Жирарден

Главната задача на образованието е да направи човека не учен, а делови. Ч. Спенсър

Народът трябва да се просвещава: един непросветен народ е враг на себе си:

непросветеният народ, колкото и каквито права да има, се самолишава от тях.

Човек без образование е слепец. Даргинска

На елмаза е нужна шлифовка, а на човек – образование. Японска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.