Знание

Никога  не прави  нищо,  което  не знаеш;  но  научи  всичко,  което трябва да знаеш, и така ще преживееш щастлив живот. Питагор

Истинското знание не е вродено, то се придобива. Демокрит

Не се стреми да знаеш  всичко, за да  не станеш  невежа  във  всичко. Демокрит

Стремете се да знаете и имайте смелост да знаете. Хо Раци

Невъзможно е да  научиш  нещо,  което мислиш, че вече знаеш  добре. Епиктет

Не  умира  човекът,  който  ни  е  оставил   знание,  от  което  ще  се  ползуваме и след смъртта му. ИБН-ЯСИР

Този,  който има знание, но не го прилага,  прилича на човек, който разорава нива, но не хвърля в нея семе. Саади

И малкото знание е по-добро от незнанието. А. Аухади

Каква  полза   от  това,  че знаеш  много,  щом  не умееш  да  прилагаш  своите знания към нуждите си. Петрарка

Гледайте не колко знае човек, а как го знае. Монтен

Няма   по-естествен   стремеж   от   стремежа   към   знание. Монтен

Знание и могъщество са едно и също. Ф. Бенкън

Човек може толкова, колкото знае. Ф. Беякън

Трябва  да  се  занимавате  само  с   такива  предмети,  за  които  нашият  ум   с способен да постигне достоверни и несъмнени позиции. Р. Декарт

Ако  владеете  знанието,  дайте  и  на  другите да  си  запалят от  него  светилниците. Т. ФУЛЪР

Знанието  е  съкровищница;   ключът  към  нея  е практиката. Т. Фулър

Има   достатъчно  светлина   за   тези,   които   искат   да   виждат,   и   достатъчно мрак за тези, които не искат. Паскал

Знанието   с   това,   което   по   най-съществен   начин   издига   един   човек   над другите. Дж. Адисън

Ако   човек   изпразни   своята   кесия   в   главата   си,   никой   не   може   да   му отнеме  парите. Акциите във вид на знания дават най-големи проценти. Фр Анклин

Да знаеш добре е по-важно, отколкото да знаеш много. Ж. Ж. Русо

Незнанието не с недостатък на ума, а знанието не е признак на гениалност. Л. Вовнарг

Това, което не разбирате, не ви принадлежи. Гьоте

Това,  което знаеш,  е  ограничено, а  това,  което не знаеш  —  безкрайно. П. Лаплас

Оскъдните   познания   водят   към   заблуждение;   големите  –   към   истината. Луи XVIII

Слабостта на ума и (обърнете внимание!) характерът на много ученици и възрастни зависи от това, че те знаят всичко горе-долу и нищо, както трябва. А. Дистервег

Всяко  столетие   увеличава  нашите  знания   и   намалява  нашето  невежество. В. Кузен

Знанията придават на човека тежест, а постъпките — блясък. За съжаление

болшинството от хората умеят само да гледат, но не и да претеглят. Т. Карлаял

Знанието е противоотрова на страха. Емерсон

Знанието съществува, за да се разпространява. Емерсон

Знанието е сила и против тази сила няма да устоят и най-закостенелите заблуждения, както не е устояла против нея инертността на окръжаващата ни природа. Херцен

Само  наличието  на  знание  облекчава  получаването  на  нови  знания. Т АР АС Шевченко

…Всички придобивани от нас знания по необходимост са ограничени и се определят от обстоятелствата, при които ги придобиваме. Енгелс

Истинското знание се състои не в познанието на фактите, което прави човека само педант, а в използуването на фактите, което го прави философ. Х. Бокл

Знанието е средство, а не цел. Л. Н. Толстой

…Знанието   поражда   любов:   колкото   повече   се   запознаваш   с   науката, толкова повече я обикваш. Я. Г. Чернишевски

Нужни   са   немалко  знания,   за   да   умееш   да   скриеш   пред   другите   своето незнание. М.  Ебнер Ешенбах

Твърде  малко  хора,  и   при   това   само   най-забележителните,   са   способни просто и откровено да кажат: „Не зная.” Д. И. Писарев

Без знания  няма размишления,  без размишления  няма знания. ЯПОНСКА

Дейността е единственият път към знанието. Б. ШОУ

Който знае малко и знае това, той много знае. Ч. Стюарт

Най-злият враг на човешкото знание е съмнението. Стефан Цваяг

За да се смелят знанията, те трябва да се поглъщат с апетит. Анатол Франс

По-добре  е  да  разбираш   малко,   отколкото  да  разбираш   погрешно   много неща.

Анатол Франс

Осъзнатото   незнание   е   най-важният   резултат   от   процеса   на   познанието. В. А. Александров

Аз знам само това, че нищо не знам.

Любим афоризъм на Сократ.

Знанието е сила.  От  произведението  на  Ф.  Бейкън   „Нравствени  и  политически  очерци”.

Ужасяващ  е  броят  на  хората,  които  нищо  не  знаят.  Останалите са  безумци, които са убедени, че знаят всичко.

Който дава живот на ума и знанието, той не умира. АРАБСКА

Малцина  знаят   колко  много  трябва  да   знаем,  за  да  разберем   колко  малко знаем. Арабска

Страхувай  се  от  невежеството,   но  още  повече  се страхувай   от  лъжливото знание. Древноиндияска

Вселената се осветява от слънцето, човекът — от знанието. Калмикска

Знанието  е  съкровище,   което  следва   навсякъде   този,   който  го   притежава. Китляска

Набитото в главата знание не е мъдрост. Осетинска

За да добиеш една кошница знание, трябва една кола ум. Румънска

Не се гордей със звание, а със знание. Руска

Знанието  в   ръцете   на  лош   човек   е  подобно   на   остър   меч   в   ръцете   на пиян. Таджикска

Не е важно колко знаеш, важно е как го знаеш. Френска

По-добре да знаеш, отколкото да имаш. Чехословашка

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.