Изкуство

Изкуството

Задачата на изкуството е да вълнува сърцата. Хелвеция

Правилата водят изкуството към рутина. Дидро

Би трябвало изкуството да помага на природата, а тяхното пълно съчетаване е висше съвършенство. Болло

За мен би било досадно, ако доставях на хората само удоволствия. Моята цел с на ги направя по-добри. Г. Ф. Хеидел

Самото изкуство трябва да ни освободи от правилата на изкуството. Молиер

Простота, правдивост и естественост — ето трите велики принципа на прекрасното във всички произведения на изкуството. К. Глук

Художникът трябва да начертае своя план с огън, но да го изпълни с хладнокръвие. П. Виикелман

Няма истински живот без изкуство. Еврипид

Можеш да бъдеш учен с учените, но с художниците трябва да бъдеш поет.

Изкуството с лъжа, но тази лъжа ни учи как да постигнем истината. Виж още

Реализъм и художествена правда в изкуството

Изкуството никога не е съществувало обособено от действителността.

Изкуството е скрито в природата и който умее да го разкрие, той го владее.

Най-важното правило за изкуството гласи, че то не може да подражава на нищо друго освен на истината.

Изкуството разваля природата, вместо да я разкрасява, щом поиска да преобладава.

Правдата е най-висшата цел на всяко произведение.

Само истински правдивото е непоклатимо като скала.

Изкуството е съвършено там, където великото, се среща с правдивото.

Пряката цел на изкуството е художествената правда.

В изкуството, както и в любовта, преди всичко трябва да бъдем откровени.

Възможно най-много истина във възможно най-съвършена хармония е отличителният белег на голямото изкуство. Виж още

Идейност в изкуството

Намерете преди всичко идеята; с нея ще намерите и стила.

Там, където има живот и правда, там има и идеи.

Търсят идеи у себе си, когато трябва да ги търсят около себе си.

Във всяко истинско музикално произведение има идея.

Безидейността убива другите.

Великото изкуство внедрява в хората прекрасни идеи, които го учат да жертвува всичко за щастието на човешкия род. Виж още

Култура

Култура — това е онова, което остава, когато всичко е забравено.

Онзи, който мисли, че културата е сбор от зазубрени формули, няма високо мнение за нея.

Понятието за култура е много широко –  от миенето на лицето до последните висоти на човешката мисъл.

Този, който сам не е културен, не може да бъде носител на култура в средата ма населението.

Народното материално повдигане не е цел, стремежът към него е стремеж към условия за нещо по-високо. И една материална култура не служи за нищо, щом не е условие за реализиране на духовни цели. Виж още

Мярка в изкуството

Форма и съдържание. Художествена мярка в изкуството

Макар някои, отстъпващи от мярката предмети и да предизвикват удивление, все пак не всички те са приятни.

Там, където няма форма, няма и идеи…

Тежко на оня, който в любовта и в изкуството казва всичко.

Главното изискване за всяко изкуство е чувството за мярка.

Форма без съдържание е звънец, който не звъни.

Считам съразмеримите предмети за най-красиви.

Художествеността се изразява в съответствието на формата с идеите.

Необходимо е всеки да проявява умереност в работата си.

Своеобразието в изразяването е алфата и омегата на всяко изкуство.

Само конкретна идея може да се въплъти в конкретна художествена форма.

Крупните произведения на изкуството се ценят не толкова по силата на непосредственото творчество, проявено в тях, колкото по съвършенството на формата, в която е излята тази сила. Виж още

Народност в изкуството

Няма и не може да има истинско изкуство извън националните насоки.

Трайно е само онова, което със своите корени е сраснало с народа.

Изкуството е език и следователно във висша степен социална функция.

Истинската народност е дълбоко интернационална.

Развитието на литературата и изкуството сочи недвусмислено, че не е възможно да се създаде значително произведение на изкуството, ако не се отразява в него като в бистър кладенец животът и борбата на народа.

В нашия век хоризонтът на изкуството значително се разшири. Някога поетът се е обръщал към публиката, сега — към народа.

Народността не е достойнство, а необходимо условие за истинското художествено произведение.

Изкуството е социално явление и трябва да обслужва народа. Няма изкуство за изкуството, както няма наука за самата наука. Виж още

Публика Ценители Художествен вкус

И изкуството има враг — неговото име е невежество.

Ако искаш да се наслаждаваш на изкуството, трябва да бъдеш художествено образован човек.

Съвременниците обсипват с похвали, потомците раздават правосъдие.

… не е изтъкнат човек оня, който по-охотно угажда на глупците, отколкото на собственото си призвание.

За художниците се съди добре само когато вече ги няма.

Няма друго средство да отмъстим на публиката, освен като я накараме да ни ръкопляска.

Публиката обича да се отнасят с нея, както с жените: трябва да й се говори само това, което й харесва и й е приятно да слуша. Виж още