Разум Памет Благоразумие

Разумът е даден на човека за да живее разумно, а не само да вижда че живее разумно. В. Г. Белински

Паметта за хората е най-тленният от паметниците.А. Вилмен

Разсъдъка е чист и ясен, затъмнява го бурята надигаща се от сърцето. К. Грабе

Човек има три пътя за да постъпи разумно: първият, най-благородният – размишлението, втория, най-лекия – подражанието, третият, най-горчивия – опитът. Конфуций

По-добре да бъдеш нещастен с разум, от колкото без разум. Епикур

Неразумното не може да бъде дълготрайно. Квинт Курций

Благоразумния човек трябва да върви по пътищата, по които са вървели великите личности, и да подражава на ония, които са превъзхождали другите, та по този начин ако не да се издигне дотолкова, че да се изравни с образците, то поне да напомня за тях. Макиавели

Разумът плетен от страстите ни, оказва същата помощ, каквато крилата на птицата  със завързани крила. П. Шарон

Не е достатъчно да имаш здрав разум; трябва да умееш да го използваш добре.

Най-разумните хора са способни както на най-големите пороци, така и на най-големите добродетели.  Декарт

Не е  лесно да убедиш хората да се ползвуват от разсъдъка вместо от очите си. Б. Фонтенел

Ум без разсъдък е кораб без баласт и кормило. У. Уичърли

Разумът е конник който лесно можеш да събориш от седлото. Джонатан Суифт

Лесно е да се попречи на раждането на разума., но когато той се роди, вече не е в човешката власт да го погуби. Волтер

Хората са винаги против разума, когато разумът е против тях. Хелвеций.- Вас светът не може да мрази; а Мене мрази, защото Аз заявявам за него че делата му са нечисти. Христос

Човек който притежава единствено памет, прилича на собственик на палитра и бои, които обаче не правят от него художник. К. Малзерб

Тежко е на този който помни всичко. И. Еренбург

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.